Thứ bảy   18/01/2020     02:41:33
Hội nghị, hội thảo quốc tế

Thủ tướng quyết định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN


Ngày 30/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Nội dung Quyết định ghi rõ: Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này là hoạt động hội họp có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, bao gồm hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức có sự tham gia hoặc tài trợ của nước ngoài; do các cơ quan, tổ chức nước ngoài (đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam) tổ chức. Họp báo quốc tế không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Về thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế cấp cao, thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế; các hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, biên giới lãnh thổ thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan, địa phương mình và cho phép các đơn vị trực thuộc, các tổ chức nước ngoài được tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, phù hợp với quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, địa phương theo quy định hiện hành. Các cơ quan Trung ương của các tổ chức nhân dân tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Các cơ quan, tổ chức Việt Nam khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải thực hiện đúng quy trình: lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan (cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị); có tờ trình kèm theo đề án tổ chức trình Thủ tướng Chính phủ, hoặc Thủ trưởng cơ quan trung ương, địa phương phê duyệt; thời hạn trình ít nhất 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức. Trong phạm vi 15 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị, hội thảo, tóm tắt kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hoặc Thủ trưởng cơ quan Trung ương, địa phương.

Mẫu báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế; mẫu báo cáo năm về tình hình tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại cơ quan Trung ương và địa phương... cũng được ban hành kèm theo Quyết định này. Quyết định này thay cho Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2011./.

(Nguồn tin: TTXVN)