Thứ sáu   21/06/2019     07:26:05

Đề cương chương trình, dự án để vận động tài trợ
Cập nhật lúc: 13:03 | 30-03, 2012

Phụ lục 1

ĐỀ CƯƠNG
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỂ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

Những thông tin cần có trong Trang đầu của dự án

1. Tên /mã số chương trình, dự án:
2. Địa điểm thực hiện chương trình, dự án:
3. Cơ quan chủ quản:
4. Chủ chương trình hoặc Chủ dự án:

  • Tên:
  • Địa chỉ liên lạc:

5. Tổng giá trị của chương trình, dự án:

Trong đó:

  • Vốn do tổ chức PCPNN tài trợ (nguyên tệ và quy thành Đôla Mỹ):
  • Vốn đối ứng bằng tiền mặt hay hiện vật (Đồng Việt Nam):

6. Thời gian thực hiện chương trình, dự án (dự kiến bắt đầu và kết thúc):

Những nội dung cơ bản trong văn kiện chương trình, dự án:

1. Mô tả tóm tắt dự án:
2. Sự cần thiết phải có dự án (vị trí của dự án và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh chung của ngành, của địa phương...):
3. Các mục tiêu của dự án:
Mục tiêu dài hạn:
Các mục tiêu ngắn hạn:
4. Các kết quả của dự án:
5. Các hoạt động của dự án:
6. Ngân sách của dự án: (phân bổ cụ thể cho từng hoạt động và theo từng năm)
7. Kế hoạch triển khai thực hiện dự án (trong trường hợp cần thiết phân thành các giai đoạn thực hiện).
8. Phân tích hiệu quả dự án:

- Sơ bộ đánh giá hiệu quả tài chính
- Hiệu quả xã hội, nhất là tăng cường và phát triển nguồn nhân lực
- Hiệu quả môi trường
- Tính bền vững của dự án trong quá trình phát triển tiếp theo.

 

Phụ lục 2

BÁO CÁO TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ PHI DỰ ÁN

(Định kỳ  6 tháng, hàng năm và khi kết thúc dự án/ khoản viện trợ)

ÁP DỤNG CHO CƠ QUAN CHỦ QUẢN

1. Tên tổ chức viện trợ/ Nước
2. Tên chương trình, dự án viện trợ (với khoản viện trợ có chương trình, dự án)
3. Mục tiêu của dự án/ khản viện trợ
4. Cơ quan chủ quản và Chủ dự án (đơn vị trực tiếp nhận và sử dụng viện trợ)
5. Thời gian thực hiện dự án (theo thoả thuận): từ tháng...năm... đến tháng...năm...
6. Trị giá viện trợ theo thoả thuận (phân tích rõ các hạng mục viện trợ, bằng tiền, bằng hàng,....) và Vốn đối ứng (nếu có)
7. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền
8. Kết quả tiếp nhận: Từ khi bắt đầu thực hiện dự án đến trước kỳ báo cáo, thực hiện kỳ báo cáo

Bằng tiền: nguyên tệ - quy ra USD - quy ra VNĐ
Bằng thiết bị (có danh mục chi tiết, tình trạng, giá trị)
Chi chuyên gia, hỗ trợ kỹ thuật, chi đào tạo, tập huấn,....

1. Kết quả phân phối, sử dụng viện trợ
2. Nhận xét, đánh giá hiệu quả viện trợ

 

Phụ lục 3: Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện tài chính (Click vào đây để download biểu mẫu)
 

Liên quan