Thứ sáu   21/06/2019     07:18:39

Những định hướng trong công tác đối ngoại Biên phòng năm 2018
Cập nhật lúc: 16:03 | 05-03, 2018

Công tác đối ngoại biên phòng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của BĐBP, đồng thời tiếp tục khẳng định là kênh đối ngoại quan trọng, thiết thực và hiệu quả trong hoạt động đối ngoại quốc phòng và ngoại giao nhân dân của Đảng, Nhà nước, nhằm bảo vệ Tổ quốc từ xa, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Cùng với hoạt động song phương, hợp tác quốc tế đa phương trong lĩnh vực biên phòng cũng được phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, theo tinh thần “Việt Nam là bạn với tất cả các nước, các dân tộc trên thế giới”, từng bước đưa nước ta hội nhập sâu rộng với thế giới, tạo dựng và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong hoạt động đối ngoại, BĐBP luôn tích cực tham gia xây dựng các thể chế, cơ chế hợp tác thuộc lĩnh vực quốc phòng với các nước, như: Liên bang Nga, Australia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Thái Lan... theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Các nội dung hợp tác tập trung vào lĩnh vực phối hợp quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành, đào tạo tiếng Anh cho cán bộ BĐBP. Quá trình trao đổi, hợp tác bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sơ hở, lộ lọt thông tin, đặc biệt là các đối tác nhạy cảm.

Mặt khác, BĐBP thực hiện tốt công tác phối hợp đón, tiễn tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam theo đúng quy trình thủ tục; đồng thời tổ chức triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn và viện trợ, giúp lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân ở khu vực hai bên biên giới... Thông qua các hoạt động đối ngoại biên phòng, mối quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên ngày càng thân thiện, hiểu biết lẫn nhau và tạo ra được sự đồng thuận trong việc kịp thời giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra trên biên giới, góp phần giữ vững ổn định biên giới quốc gia.

Năm 2018, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nước lớn sẽ có những điều chỉnh về chính sách đối ngoại, vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống ở khu vực và thế giới tiếp tục đặt ra nhiều thách thức.

Trước yêu cầu mới, công tác đối ngoại biên phòng đòi hỏi phải tích cực, chủ động hơn nữa để hợp thành cùng đối ngoại quốc phòng thực sự trở thành phương thức bảo vệ Tổ quốc từ xa, bằng biện pháp hòa bình. Để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại biên phòng trong thời gian tới, các đơn vị trong BĐBP tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung mang tính định hướng lớn sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai công tác đối ngoại biên phòng theo đường lối đối ngoại được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIII về công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng. Tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối ngoại quốc phòng và các văn bản có liên quan khác.

Thứ hai, chủ động mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế về biên phòng, đồng thời đưa các quan hệ hợp tác đã được xác lập đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững. Trong quá trình hợp tác, cần phải cân đối hài hòa giữa hợp tác và đấu tranh, đảm bảo đấu tranh trên tinh thần xây dựng, trên cơ sở luật pháp quốc tế; đấu tranh trên cả bình diện song phương, đa phương; đồng thời, quán triệt nguyên tắc “cùng có lợi”, bảo đảm thỏa mãn lợi ích của hai bên trong quan hệ song phương và của các bên trong quan hệ đa phương sao cho không làm ảnh hưởng đến nước khác. Mặt khác, vận dụng linh hoạt, mềm dẻo về sách lược theo phương châm: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “Lợi ích quốc gia, dân tộc là vĩnh viễn và trên hết” để giữ vững độc lập, tự chủ trong quan hệ hợp tác.

Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu dự báo, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng hoàn thiện cơ chế hợp tác biên phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho giải quyết các vụ việc phức tạp phát sinh, không để các sự vụ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định và quan hệ hữu nghị giữa các nước. Tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp đối ngoại biên phòng, đưa công tác này phát triển cả về chiều sâu và bề rộng theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả việc hợp tác với các nước láng giềng, như: Tuần tra chung, thiết lập đường dây nóng, diễn tập liên hợp; kết nghĩa đồn - trạm Biên phòng và cụm dân cư hai bên biên giới; giao lưu quốc phòng biên giới... nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh xảy ra trên biên giới ngay từ cơ sở.

Trích nguồn: Báo Biên Phòng

Liên quan