Thứ bảy   18/01/2020     02:53:11

Tình hình xuất, nhập cảnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2007-2013
Cập nhật lúc: 11:07 | 02-07, 2012

 Tình hình xuất, nhập cảnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2007-2014

Theo số liệu thống kê từ năm 2007 đến hết tháng 9 năm 2013, tình hình xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là CBCCVC) của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như sau:

1.      Về tổng số lượt CBCCVC xuất cảnh:

Tổng số lượt CBCCVC xuất cảnh là 5126 lượt, cụ thể như sau:

- Năm 2007: 535 lượt CBCCVC;

- Năm 2008: 567 lượt CBCCVC;

- Năm 2009: 894 lượt CBCCVC;

- Năm 2010:514 lượt CBCCVC;

- Năm 2011:582 lượt CBCCVC;

- Năm 2012: 1087 lượt CBCCVC;

- Năm 2013: 914  lượt CBCCVC.

- 03 tháng đầu năm 2014: 63 lượt CBCCVC.

a/ Thẩm quyền quyết định:

- Sở Ngoại vụ đã thẩm định và trình UBND tỉnh ký quyết định: 2476 lượt người, trong đó Sở đã xử lý và ký quyết định: 1040 lượt người.

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành khác ký quyết định: 1676 lượt người.

b/ Mục đích xuất cảnh:

- Xuất cảnh vì việc công: 3233 lượt người, chiếm khoảng 73% (68,6%) tổng số lượt xuất cảnh.

Xuất cảnh vì việc công chủ yếu là giao lưu và trao đổi kinh nghiệm; học tập; xúc tiến đầu tư ở nước ngoài. Kinh phí xuất cảnh sử dụng từ nhiều nguồn như ngân sách của tỉnh; kinh phí tài trợ từ các tổ chức và cá nhân trong hoặc ngoài nước.

- Xuất cảnh vì việc riêng: 1798 lượt người, chiếm khoảng 27% (31,4%) tổng số lượt xuất cảnh.

Xuất cảnh vì việc riêng chủ yếu là tham quan du lịch, một số trường hợp xuất cảnh để chữa bệnh và thăm thân nhân. Kinh phí sử dụng xuất cảnh do cá nhân tự túc.

c/ Về thời gian, số lần xuất nhập cảnh trong năm theo qui định:  

-  Thời gian qua, hầu hết CBCCVC tỉnh thực hiện việc xuất nhập cảnh đúng thời gian qui định ghi trong quyết định xuất cảnh. Đến nay, thông qua báo cáo từ các sở, ban, ngành và các địa phương, chưa phát hiện trường hợp CBCCVC nào vi phạm các qui định về xuất nhập cảnh.

- Theo qui định tại Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh, mỗi CBCCVC được phép xuất cảnh tối đa 02 lần/năm; nếu xét thấy cần thiết phải xuất cảnh nhiều hơn số lần qui định, phải có sự đồng ý của UBND tỉnh. Về việc này, Sở Ngoại vụ đã tăng cường rà soát và có báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đơn vị. 

 

(Nguồn tin Sở Ngoại vụ)

Liên quan