Thứ ba   17/09/2019     06:28:03

Khái niệm về lễ tân ngoại giao
Cập nhật lúc: 09:07 | 05-07, 2012

Khái niệm về lễ tân ngoại giao

 1. Lễ tân ngoại giao:

 Là tổng hợp các quy định và tập quán về phép xử sự quốc tế dựa trên cơ sở tôn trọng tất cả những gì là biểu trưng và đại diện cho quốc gia, được các quốc gia thừa nhận và tôn trọng.
Trong quan hệ quốc tế, đường lối chính sách đối ngoại là nhân tố quyết định. Lễ tân ngoại giao là một bộ phận cấu thành của hoạt động ngoại giao, nói một cách khác, hễ có hoạt động ngoại giao là đương nhiên có lễ tân ngoại giao.


2. Vai trò của lễ tân ngoại giao:
Tuy không phải là nội dung chủ yếu của họat động đối ngoại nhưng lễ tân ngoại giao là công cụ không thể thiếu của hoạt động đối ngoại nói chung, của ngoại giao nói riêng. Công tác lễ tân tốt hay xấu đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động đối ngoại, thậm chí ảnh hưởng đến quan hệ quốc gia. Đây là một lĩnh vực hoạt động phức tạp, lại vừa tinh tế, đòi hỏi có tính khoa học, lại vừa mang tính nghệ thuật. Việc hiểu biết những kiến thức và quy định lễ tân là cần thiết, không chỉ đối với những người làm công tác lễ tân mà còn đối với tất cả những ai tham gia vào hoạt động đối ngoại nói chung và hoạt động ngoại giao nói riêng.
- Giới thiệu và chuyển tải những đặc trưng văn hóa của dân tộc với thế giới.
Ứng xử như thế nào cho đúng trong quan hệ với nước ngoài là điều không đơn giản vì lẽ: nó liên quan đến chủ quyền và lợi ích quốc gia, uy tín và thể hiện dân tộc, đồng thời liên quan đến phong tục tập quán và các nền văn hóa khác nhau
- Là phương tiện thực hiện và cụ thể hóa những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
+ Nguyên tắc chủ quyền quốc gia;
+ Nguyên tắc bình đẳng;
+ Nguyên tắc không phân biệt đối xử. 
                                                                                                                                                                     

Liên quan